Artikel 1: Algemeen

 1. De algemene voorwaarden van Studio-39 zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Studio-39.
 2. Van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Studio-39, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.
 3. Door het verzenden van een bestelling via het aanvraagformulier op de website of het bevestigen van een opdracht per e-mail, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en verklaart zich met de inhoud van de algemene voorwaarden bekend te zijn. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.studio-39.nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 2: Prijzen en offertes

 1. De door Studio-39 gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig.
 2. Studio-39 behoudt zich het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
 3. De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW tenzij anders is vermeld.
 4. Bij de prijzen zijn onbeperkte correctierondes inbegrepen. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio-39 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Opdracht en communicatie

 1. De overeenkomst tussen de klant en Studio-39 komt tot stand na acceptatie van de offerte door de klant of door de bestelling te verzenden via het aanvraagformulier op de website. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en na deze acceptatie zal Studio-39 aan de opdracht starten. Zowel de klant als Studio-39 dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengt. 
 2. Zowel de klant als Studio-39 behouden zich het recht, het contract op ieder moment eenzijdig op te zeggen. Deze opzegging dient per e-mail te gebeuren. (zie artikel 7: Annulering)
 3. Alle communicatie tussen de klant en Studio-39 verloopt per e-mail.
 4. De klant geeft Studio-39 het recht om alle aangeleverde bestanden te gebruiken in het ontwerp.
 5. Studio-39 mag de in opdracht van de klant gemaakte onderdelen gebruiken voor wederverkoop, promotie en/of publicatie op de website, sociale media tenzij anders is afgesproken met de klant.

Artikel 4. Gegevens op het ontwerp

 1. Studio-39 stuurt ter controle altijd een laatste definitieve digitale proef van het ontwerp naar de klant per e-mail. Indien gewenst kan er éénmalig een papieren proefdruk naar de klant worden verstuurd. Studio-39 neemt de aanvraag van een papieren proefdruk alleen in behandeling na aanvraag via e-mail. De kosten van een een extra papieren proefdruk wordt in rekening gebracht bij de klant.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de eindcontrole op juistheid van de gegevens. Studio-39 is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het ontwerp.

Artikel 5: Levering

 1. Onder het leveren van de producten van Studio-39, verstaat Studio-39 het leveren van de in de offerte beschreven producten. Levertijden van de producten van Studio-39 zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan Studio-39, leveringsduur van het drukwerk bij de drukker en POST NL.
 2. Studio-39 streeft ernaar kaartjes zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit – om welke reden dan ook – niet haalbaar is (door vakantie, stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers).
 3. Het definitief bestellen van de kaarten bij de drukker en het aanleveren van de kaarten bij de klant vindt plaats nadat Studio-39 het totale factuurbedrag heeft ontvangen van de klant.
 4. Standaard dienen de kaarten te worden opgehaald op het vestigingsadres van Studio-39. De klant kan ervoor kiezen om de kaarten per POST NL te laten versturen. Studio-39 is dan genoodzaakt om de verzendkosten in rekening te brengen bij de klant die voor het verzenden van de levering betaald moet worden.

Artikel 6: Betaling

 1. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
 2. Wanneer de klant akkoord heeft gegeven op de digitale proef van het kaartje en de factuur is voldaan, gaat de bestelling naar de drukker.
 3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 5% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn.

Artikel 7: Annulering

 1. Bij annulering van een voor de klant gemaakt ontwerp, zal Studio-39 de reeds gewerkte uren á € 40,- per uur (exclusief BTW) ontwerpkosten in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn gemaakt voor het maken van het ontwerpvoorstel.
 2. Indien de vooruitbetaling reeds heeft plaatsgevonden zal Studio-39 de betaling, na aftrek van de gemaakte ontwerpkosten, aan de klant crediteren.
 3. Als het drukproces van de kaartjes in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Studio-39 is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Studio-39 verzonden producten. Studio-39 sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het bezorgen en ontvangen van onze producten.
 2. Studio-39 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio-39 is uitgegaan van, door opdrachtgever, onjuiste/onvolledige verstrekte informatie.

Artikel 9: Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Studio-39 het recht om, in eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Studio-39 zal hiervan de klant per e-mail op de hoogte stellen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken waarop Studio-39 geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10: Privacy

 1. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal worden altijd vertrouwelijk behandeld. Studio-39 versterkt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 2. Op het beeldmateriaal wat gedeeld wordt via de website en social media van Studio-39 worden persoonlijke gegevens (adressen en telefoonnummers) onleesbaar gemaakt.

Artikel 11: Auteursrecht

 1. Op alle ontwerpen van Studio-39 rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio-39.
 2. Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Studio-39.
 3. Op de geleverde kaarten wordt altijd het auteursrecht van Studio-39 vermeld d.m.v. het webadres.